Canairy Industry

 

 

Canairy Industry waakt over de luchtkwaliteit

De mens en de aarde zijn kwetsbaar. In deze moderne tijd, waarin
automatisering en industrialisering van iedere dag zijn geworden, is de
toenemende uitstoot van gefabriceerde stoffen (gassen) een steeds groter
probleem. Ook in het bedrijfsleven zijn de risico’s bekend. We weten dat het
ondernemen van actie om zowel eigen personeel als de omgeving te
beschermen steeds weer een uitdaging is.

Een paar decennia geleden, toen men nog in de mijnen werkte, wisten wij dit
ook al. Tijdens de mijnbouw konden giftige gassen als koolmonoxide en
methaan vrijkomen. De oplossing van deze mijnbouwers? Een kanariepietje
meenemen. Als de vogel van zijn stokje viel was het tijd om de mijn te verlaten.

Op dit moment werken veruit de meeste bedrijven met specialistische meters
die gassen als koolmonoxide, methaan en vele andere stoffen kunnen
opmeten. Maar wat als het niet de aanwezigheid van Ă©Ă©n stof is, maar de
combinatie van stoffen is die de situatie gevaarlijk maakt.
GeĂŻnspireerd op de vroegere mijnbouwers brengen wij de oplossing:

 

Canairy  Industry 

Canairy Industry detecteert het totaal aan gassen. Met behulp van deze verzamelde data brengen wij analyses die niet alleen de vervuiling in kaart brengen, maar ook oorzaken en oplossingen bieden.

De toepassing van Canairy Industry is breed. Onze diensten worden niet alleen gebruikt in fabrieken, maar ook in laboratoria en kantoren. Onze analyses gaan verder dan het detecteren van luchtkwaliteit. Ook in diverse andere vervuilingsproblemen in de lucht kan Canairy Industry een oplossing bieden. Canairy Industry  is altijd een oplossing op maat. Dit kan niet alleen geld besparen, maar ook uw medewerkers productiever maken en de relaties met uw omgeving sterk verbeteren.

 

Canairy,

Het allround detectiesysteem dat alle gassen monitort

Bestaande detectiesystemen kunnen slechts enkele gasmetingen doen, en houden dus geen rekening met andere, veelvoorkomende vormen van luchtverontreiniging, zoals organische en anorganische koolwaterstoffen. Deze koolwaterstoffen, ofwel Volatile Organic Compound’s (kortgezegd V.O.C.’s), dragen al bij lage concentraties bij aan de luchtverontreiniging in de ruimte. Een teveel komt veelvuldig voor, niet alleen in fabrieken en laboratoria, maar ook in bijvoorbeeld kantoor- of schoolgebouwen, horeca, en het openbaar vervoer. Kortom, overal waar mensen aanwezig zijn.

De effecten van deze lage concentraties V.O.C.’s zijn niet altijd meteen duidelijk, maar wel ingrijpend. Typische directe verschijnselen zijn hoofdpijn, irritatie van ogen en keel, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Langdurige blootstelling aan een teveel aan V.O.C’s kan verstrekkende gezondheidsschade tot gevolg hebben.

(Zie voor toelichting de bijgevoegde publicatie Bouwbiologie https://bouwbiologie-zwolle.nl/verontreinigende-stoffen-in-de-binnenlucht/) 

Canairy Industry is een nieuw detectiesysteem dat continu de luchtkwaliteit meet en bewaakt. Door steeds de hoeveelheid V.O.C.’s in de lucht in kaart te brengen, kan het niveau van de luchtkwaliteit worden uitgelezen. Canairy Industry kan communiceren met het ventilatiesysteem om zo de luchtkwaliteit daar waar nodig is verbeteren. Waar vooraf opgestelde prognoses vaak slechts een benadering geven van de luchtverontreiniging en benodigde maatregelen, is deze tijd met Canairy  Industry voorbij. Canairy Industry meet de luchtkwaliteit realtime en geeft het ventilatiesysteem waar nodig opdracht de lucht te verschonen. Het maken van prognoses en benaderingen van de te ontstane luchtverontreiniging in het binnenklimaat is dan niet meer nodig.

De toepassing van Canairy Industry is breed. Met het monitoren van de V.O.C’s kan Canairy Industry zelfs gebruikt worden voor het traceren van geuroverlast of processuele inefficiënties. Met een schoon en zuiver binnen klimaat  kunnen we de gezondheid en productiviteit van medewerkers verbeteren en dat levert grote financiële besparingen op en bevordert de relatie met de opdrachtgevers.

 

De Canairy Industry VOC detector is voortgekomen uit een
ontwikkelingstraject dat is uitgevoerd door de firma’s J2
Amsterdam en Techni Solutions VOF op verzoek van het
Ministerie van Defensie. Het doel van dit ontwikkelingstraject
was om de bestaande toegepaste gasdetectie systemen te
verbeteren, kalibratie- en onderhoudsintervallen te
verruimen en de levensduur te verlengen.

Voor het ontwikkelingstraject was onder andere een goed
geoutilleerd onderzoekslaboratorium nodig, voorzien van de
noodzakelijke gasanalyseapparatuur en luchtbehandeling
testopstelling. In samenwerking met Camfil R&D in Zweden
en Linde Gas Benelux is intensief samengewerkt, om de
Canairy Industry te testen en uit te ontwikkelen.

Als resultaat van de ontwikkelingsinspanningen is de Canairy Industry ontstaan.

Op basis van op laboratoriumschaal toegepaste semi-conductor technologie is het gelukt om een hoogwaardig, praktisch toepasbare sensor te ontwikkelen. Het kalibratie interval is van gemiddeld 3 maanden verruimd tot 5 jaar met een technische levensduur van ca. 10 jaar.

De Canairy Industry sensor bestaat uit een klein poreus ceramisch buiselementje dat wordt opgewarmd tot ca. 250 °C. Op het ceramisch element is een anode en een kathode aangebracht, waarmee een spanningsverschil gemeten wordt. Gasmoleculen die dit ceramisch element bereiken “ontploffen” onder de gecreëerde omstandigheden en geven daarbij een bepaalde hoeveelheid energie af. Die vrijgekomen energie vertaald zich in een meetbaar spanningsverschil. Met behulp van een speciaal ontwikkelde IC wordt dit spanningsverschil omgezet naar een uitgangssignaal van 0 – 5 Volt. Het meetbereik van de sensor begint bij 0,5 PPT tot ruim 6.000 PPM.

De Canairy Industry is een niet gas selectieve sensor en registreert hierdoor alle in de natuur voorkomende VOC’s (ca. 1.600) en synthetisch geproduceerde gassen (o.a. strijdgassen). De breedspectrumgevoeligheid van de Canairy Industry sensor maakt dat de sensor een totaalbeeld van de luchtconditie weergeeft.

De ontwikkelingen hebben de Canairy Industry gassensor gemaakt tot een uiterst betrouwbare, bijzonder gevoelige, breedspectrum sensor.

Vanaf 2006 zijn bij Defensie op projectmatige basis de Canairy Industry gasdetectie in veel van verschillende toepassingen in gebruik genomen.

De Canairy Industry gassensors worden onder andere gebruikt als signalering voor de aanwezigheid van ongewenste en vreemde gasconcentraties, het detecteren van veiligheidsrisico’s in voertuigen en commando ruimten, als inbraakbeveiliging en binnenmilieubewaking. Naast de veelvuldige toepassingen binnen Defensie, hebben de Canairy Industry gasdetectors ook hun weg gevonden binnen de Industrie en overige overheidsinstanties, w.o. brandweer kazernes. In industriële toepassingen worden de Canairy Industry detectors ingezet voor o.a. explosie bewaking (LEL waarde detectie), procesbewaking, geur detectie, fruitopslag & rijpingsdetectie, emissiebewaking en monitoring, procesregelingen, actief koolfilter efficiency bewaking, etc., etc..

De Canairy Industry biedt mogelijkheden om op basis van de gemeten concentraties een alarm, een regelsignaal of interventie te starten. De meetgegevens kunnen worden gelogd, waarmee vervolgens inzicht kan worden gekregen in de gemeten processen. Door de stabiele eigenschappen de Canairy Industry sensors is de zogenaamde duo-uitvoering bij uitstek geschikt als online efficiency monitoring van moleculaire filters zoals actief kool, gaswassers en andere absorptie filtertechnieken.

Industriële Referenties:

De Canairy Industry waakt bij Farball Nederland B.V. / Lak- en verffabriek in Etten-Leur

In de productieruimte van de Farball Nederland is de
Canairy Industry ingezet voor de bewaking op het
binnenmilieu en LEL waarde niveau.
Als de concentratie oplosmiddelen in de lucht boven de
Macwaarde of explosieveilige concentraties uitstijgt wordt|
dit door de Canairy Industry gasdetector gesignaleerd en
een serie afzuigventilatoren wordt ingeschakeld.

Normaal gesproken moeten in dit soort productieruimten
minimaal een viervoudige verversingsgraad worden
toegepast. Alleen onder de voorwaarde dat het Canairy
Industry
systeem het binnenklimaat controleert kon de
verversingsgraad met 80% worden gereduceerd. In geval
van een calamiteit wordt de extra afzuiging geactiveerd en
daarmee het leefmilieu en veiligheid in de fabriek herstelt.
Door de toepassing van de Canairy Industry gasdetectie
werd op de luchthuishouding en verwarmingskosten alleen
al een enorme besparing gerealiseerd. Ondertussen zijn de
Canairy Industry detectoren op verzoek van de
lokale brandweer autoriteiten gekoppeld aan het brandmeldsysteem.

 

Canairy Industry waakt over de luchtkwaliteit in Brandweer kazernes.

In de nieuwbouw Fanny Blankers-
Koenkazerne in Amsterdam waken
Canairy Industry gasdetectors over het
binnen leefmilieu. Het aan- en afrijden
van Brandweerauto’s gaat gepaard met
de uitstoot en verspreiding van
uitlaatgassen, geuren en roetdeeltjes. Een
speciaal ontworpen afzuigsysteem
waarbij de brandweerauto’s worden
aangekoppeld treed alleen in werking
zolang de Canairy Industry gasdetectors
een overschrijding van concentraties
meten. Door de Canairy Industry
gasdetectors toe te passen wordt een
hoge mate van veiligheid en comfort
bereikt met een aanzienlijke energiebesparing
op ventilatie- en stookkosten.

 

 Canairy Industry sensors bewaken LEL waarde van pentaangas niveau bij NEBIPROFA IKOTHERM BV
dakpanelen producent op de Moerdijk.

Bij de diverse productie stappen voor dakisolatiepanelen wordt
Polyurethaanschuim toegepast. Bij de aanmaak van
Polyurethaanschuim komt pentaangas vrij, een uiterst brandbaar gas,
dat in vermenging met lucht een explosief mengsel kan vormen. Voor
de bewaking van de LEL waarde zijn de Canairy Industry gasdetectors
op diverse locaties in de fabriek gekoppeld aan calamiteitensystemen
en productie installaties.

 

Canairy Industry in lekluchtbehuizing.

 

Productielijn voor geĂŻsoleerde dakpanelen met pentaangas concentratie bewaking.

De Duo Canairy Industry wordt op diverse projecten toegepast als online monitoring op actief kool en andere geur absorptie applicaties.

Twee Canairy Industry sensors meten upstream en downstream de gasconcentraties in de aangezogen te filteren lucht. De meetsignalen van beide sensoren kunnen ieder apart worden weergeven of gezamenlijk als Ă©Ă©n uitgangsignaal de volledige efficiency van het actiefkoolfilter weergeven.

De Canairy Industry waarschuwt tijdig dat het actiefkoolfilter moet worden vervangen en voorkomt hiermee dat geur overlast of gezondheidsbedreigende situaties ontstaan.