Privacy

Privacystatement Techni Works

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in
overeenstemming met ons Privacybeleid.
De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan
stelt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze
website, u zich inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om
gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen
waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat
geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze
voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij
relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen
honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening,
waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke
ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en
overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt
door onze medewerkers
2. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of
tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten,
referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is
aangegeven), etc.
3. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en
hiervoor de relevante administratie uit te voeren
4. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever
en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
5. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,
opleiding en testen
6. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
7. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
8. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
9. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van
wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en
sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende
gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en
kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U
bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
• geboortedatum, leeftijd, geslacht
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of
gedaan
• gegevens over beschikbaarheid en verlof
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Op het moment dat u voor Techni Works kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Techni Works legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders
toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens
over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,
lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?
Techni Works kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers
(bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren,
leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij
hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen
zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Techni Works heeft gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee
jaar na het laatste contact indien u niet voor Techni Works heeft gewerkt.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via de afdeling recruitment. U
wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Techni Works. Uw persoonsgegevens zijn nog drie
kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode
24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel
beschikbaar voor Techni Works onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde
doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor Techni Works werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale
verplichtingen langer beschikbaar voor Techni Works.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven bij de afdeling recruitment. U
wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Techni Works. Uw persoonsgegevens worden in dat
geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel
beschikbaar voor Techni Works onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor
toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke
andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
Techni Works verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken
van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te
onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
• namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Techni Works kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit
nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de
bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten,
zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en
in alle overige gevallen waarin Techni Works hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Techni Works heeft de nodige maatregelen getroffen om te
verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens
voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
U heeft het recht op inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt
op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw
CV of uw accountgegevens.
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of
verwijderen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Techni Works.
voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe
contact opnemen met techni Works.

Beveiliging
Techni Works doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig
gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische
maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor
zover gegevens worden verstrekt aan gegevenverwerkers die namens haar diensten verlenen of
opdrachten uitvoeren, is Techni Works met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens
eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Techni
Works, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via [email protected]
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.

Wijzigingen
Techni Works kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of
wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen
tijde in te zien op de website van Techni Works.